HP TAPE CARTRIDGE - HP DAT / DDS (C5706A ,C5707A ,C5708A , C5718A )

Mã sản phẩm : C5706A

Part Number Mô tả C5706A HP DDS-1 4GB 90m Data Cartridge C5707A HP DDS-2 8GB 120m Data Cartridge C5708A HP DDS-3 24GB 125m Data Cartridge C5718A HP DDS-4 40GB 150m Data Cartridge C5709A HP DDS Cleaning Cartridge

Part Number Mô tả
C5706A HP DDS-1 4GB 90m Data Cartridge
C5707A HP DDS-2 8GB 120m Data Cartridge
C5708A HP DDS-3 24GB 125m Data Cartridge
C5718A HP DDS-4 40GB 150m Data Cartridge
C5709A HP DDS Cleaning Cartridge